Většině zaměstnanců musejí firmy vyplácet podstatně vyšší, než minimální mzdu. Záleží na náročnosti daného povolání, což definují takzvané skupiny prací.

V tuzemské společnosti převažuje názor, že poctivý pracovník zasluhuje důstojnou odměnu. Diskutabilním tématem jsou spíše nástroje, kterými chceme kýžené spravedlnosti dosahovat. Měli bychom všechno nechat na svobodné domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nebo stanovit nějaké závazné mzdové tabulky? Co když šéf svého podřízeného vykořisťuje, anebo je naopak sám šikanován státní byrokracií? Česká vláda každopádně stanovuje skupiny prací, pro které nařizuje nejnižší úrovně zaručené mzdy.

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2022Kč/m.16 20017 90019 70021 80024 10026 60029 40032 400
2022Kč/h.96,40106,50117,50129,80143,30158,20174,70192,80
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

Tabulka platí v celém národohospodářství, takže také v soukromých firmách, ačkoli mzdy samozřejmě mohou být vyšší. Uvádíme hrubé částky: v Kč/měsíc a v Kč/hodinu. Celou vyšší sazbu můžete nárokovat, pokud pracujete na plný úvazek (většinou 40 hodin/týden, ve dvousměnném režimu 38,75 hodiny/týden, ve třísměnném režimu a v dolech 37,5 hodiny/týden, kratší pracovní dobu může povolovat i kolektivní smlouva). Platové třídy jsou závazné pouze ve státní správě a veřejných službách, jejich členění popisuje Katalog prací. Základní hrubé platy ve veřejné sféře najdete v platových tabulkách; pokud jsou vyšší, mají přednost před zaručenou mzdou.

Regulace pracovního trhu vypadá jako typický spor mezi politickou levicí a pravicí. Jenomže pod nařízením vlády č. 567/2006 Sb. jsou podepsaní občanští demokraté Mirek Topolánek a Petr Nečas, které málokdo označí za socialisty. Vynechme tedy ideologie a prozkoumejme problematiku věcně. Zmíněné nařízení vlády stanovuje kromě minimální mzdy také nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, kteří vykonávají důležitější činnosti. Jak poznáme relevanci svého zaměstnání? Podle kategorizace, které vláda říká skupiny prací.

Konkrétní skupiny prací v různých profesích

Vládní nařízení podrobně popisuje řadu oborů, kterým věnujeme speciální články. Stačí kliknout na název hospodářského odvětví, a najdete jeho detailně rozepsané skupiny prací.

Ukázkové skupiny prací v administrativě, strojírenství a potravinářství

Pro srovnání uveďme příklady strojírenských, potravinářských a administrativních činností. Mimochodem, žádné hospodářské odvětví není popsáno celou škálou, sahající od 1. do 8. skupiny prací. Kupříkladu výroba potravin je vtěsnaná do 2 kategorií! Naštěstí jenom málokterý zaměstnanec spadá do nejnižší skupiny prací: V takovém případě buďto vykonává nejjednodušší činnosti, nebo dělá „na dohodu“ (nemá pracovní smlouvu), anebo podléhá špatné kolektivní smlouvě (odbory smějí přijmout horší podmínky). Výrazná většina má právo na vyšší, než minimální mzdu.

 • 1. skupina prací: Montáž přístrojů na desky nebo panely – spínačů, přepínačů, měřičů apod. (strojírenství).
 • 2. skupina prací: Měření a nastavování všech parametrů servomechanizmů včetně oprav zjištěných závad (strojírenství). Výroba všech druhů zmrzlin – mléčných, smetanových apod. (potravinářství). Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů (administrativa).
 • 8. skupina prací: Stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace (administrativa).

Obecná kategorizace pro stanovení zaručené mzdy

Vláda popisuje skupiny prací také obecně, pro celé národohospodářství. Tak ambiciózní texty jsou pochopitelně formulované velmi abstraktně, což vyžaduje značnou čtenářovu představivost. Zjednodušeně můžeme říci, že níže najdeme prostou fyzickou námahu; skupiny prací rostou spolu s duševním úsilím.

(Ne)náročnost 1. skupiny prací

Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu.

2. skupina prací (jednoduché odborné práce)

Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen „jednoduché odborné práce“). Práce s celky a sestavami několika jednotlivých prvků (předmětů) s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky (sestavy). Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených pracovních operací podle daných postupů.

3. skupina prací (odborné práce)

Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy (dále jen „odborné práce“). Práce s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách. Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých organizačních celcích a bez podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze odstranit vlastními silami a v krátké době.

Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná smyslová náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách.

4. skupina prací (odborné specializované práce)

Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen „odborné specializované práce“). Usměrňování a koordinace jednoduchých odborných prací. Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace.

Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost. Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.

5. skupina prací (systémové práce)

Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo nejsložitější samostatné celky. Koordinace a usměrňování odborných prací. Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů (dále jen „systémové práce“). Předmětem práce je komplexní systém složený ze samostatných různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací.

Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání. Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěž nervové soustavy.

6. skupina prací (systémové specializované práce)

Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou působností. Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se širokými vazbami na další procesy (dále jen „systémové specializované práce“), kde jsou předmětem obory činnosti složené ze systémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami.

S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kritérií.

7. skupina prací (tvůrčí systémové práce)

Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace (dále jen „tvůrčí systémové práce“). Předmětem je soubor oborů nebo obor s rozsáhlým vnitřním členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak náročných oborů. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací.

Objevování nových postupů a způsobů a hledání řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.

Náročnost 8. skupiny prací

Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy.

Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech.

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com

56 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, jaká je zaručená mzda pro Úpraváře textilií – tkanin, pletenin a konfekce? Obsluha klasifikačních strojů, úprava plošných textilií a jejich klasifikace. Děkuji za odpověď. Josef

  • Josefe, podle mého názoru máte nárok minimálně na 2. skupinu prací (to znamená aktuálně 10 900 Kč hrubého pro zdravé zaměstnance, 10 300 Kč hrubého měsíčně pro invalidní zaměstnance), kam patří například: „Obsluha soukacích strojů.“ Do 3. skupiny prací už patří náročnější činnosti, například „Řízení kontinuálních linek pro přípravu textilního materiálu k předení.“

 2. Dobrý den, pracuji jako voskovač podvozku a dutin. Práce na lince, v kanále, v ochranném oděvu, s maskou a ochrannými brýlemi. Stříkání tlakovou pistolí s rukama nad hlavou. Do které platové třídy patříme a jaké rizikové příplatky nám náleží?

  • Zdenko, mohla byste patřit do 3. platové třídy („Stříkání vrchní barvou velkých nebo členitých ploch.“) či 5. platové třídy („Konečné stříkání nebo natírání velkých nebo členitých ploch výrobků vrchními barvami s velkými nároky na jakost povrchu.“) lakýrníků.

   Ale předpokládám, že pracujete v soukromé firmě (s.r.o. či a.s.), kde musíme hledat správnou „skupinu prací“. Přikláněl bych se ke 2. skupině prací v kapitole strojírenství a elektrotechnika, kam taky patří: „Konečné stříkání nebo natírání vrchními barvami, laky a emaily s vysokými nároky na jakost a vzhled povrchů.“

   Příplatky za ztížené pracovní prostředí ve veřejném sektoru (běžné příspěvkové organizaci, nemocnici apod.) do značné míry záleží na názoru nadřízeného. V soukromé firmě zase záleží na přesných podmínkách, například na naměřené koncentraci chemických látek – což může změřit návštěva ze Státního úřadu inspekce práce nebo z Ministerstva práce a sociálních věcí. V úvahu připadá příplatek 5,87 Kč/hodinu za každý následující ztěžující vliv (takže například 5 ztěžujících vlivů = příplatek 29,35 Kč/hodinu):

   – chemické látky
   – návykové chemické směsi (s aditivním účinkem)
   – riziko chemické karcinogenity (kdybyste měla třeba roztržený oděv, mohla byste s vyšší pravděpodobností dostat rakovinu)
   – hluk
   – vibrace
   – extrémní mikroklimatické podmínky (třeba velká vlhkost, průvan, horko apod.)

 3. Dobrý den, chtěla bych požádat o radu, jaká je zaručená mzda pro pracovní pozici v oděvní výrobě střihačka (kreslí dle střihů montérky, řeže ruční pilou apod.). Děkuji.

  • Renato, střihačka sice ve skupinách prací výslovně jmenovaná není, ale z logiky věci soudím, že by měla být aspoň ve 2. skupině prací. Vizte podrobnější stránku věnovanou oděvnictví, speciálně kapitolku Oděvní výroba: V 1. skupině prací (letos zaručená hrubá mzda zdravého zaměstnance při plné pracovní době 9 900 Kč/měsíc) jsou jenom dílčí drobné činnosti, jako přišívání kapes, poutek a knoflíků; ve 2. skupině prací (zaručená mzda 10 900 Kč/měsíc) jsou už náročnější a komplexnější úkoly, například zhotovování a šití kalhot.

 4. Dobrý den, prosím o informaci, jaká je (respektive bude v roce 2017) zaručená mzda pro technicko-administrativní pracovnici s náplní práce :
  – vkládání dat do počítače
  – získávání a třídění potřebných dat
  – práce s databázovými programy
  – evidence a vyřizování korespondence
  – obsluha kopírovacích strojů
  – plnění operativních úkolů
  – příprava a obstarávání podkladů či potřebných dokumentů
  – kopírování, tisk, vyřizování emailů
  – zodpovědnost za chod kanceláře
  – vyřizování poštovní a elektronické korespondence
  – vyhledávání a poskytování informací
  – archivace dokumentů
  – vedení evidence a záznamů
  – kalkulace, porovnání a tvorba pojistných smluv.
  Děkuji za odpověď. Andrea

  • Andreo, hledejme v kapitole Administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti. Z Vámi jmenovaných prací vidím nejvýše v 5. skupině následující: „Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.“ Pokud nejste invalidní a pracujete na plný úvazek (40 hodin/týden), znamenalo by to letos zaručenou mzdu 14 700 Kč a od 1.1.2017 potom 16 400 Kč hrubého měsíčně.

   • Moc děkuji za odpověď. Jsem poživatelem I. stupně ID. Pracuji na zkrácený úvazek, tedy částku za plnou pracovní dobu vynásobím úvazkem.

    • Andreo, s vynásobením souhlasím (například při polovičním úvazku bych násobil číslem 0,5). Jenom letos ještě platí pro invalidy nižší zaručená mzda: v 5. skupině prací 13 800 Kč hrubého měsíčně. Od roku 2017 dochází ke sjednocení sazeb, takže budete mít garantováno to, co zdraví zaměstnanci (v 5. skupině 16 400 Kč hrubého měsíčně krát výše úvazku).

 5. Dobrý den, do jaké skupiny patří „obsluha, prodej a vazba květin“? Jedná se v praxi o práci květinářky/aranžérky, ale také práce se skladováním a na pokladně. Děkuji za odpověď.

 6. Dobrý den, pracuji jako prodavačka uzenin. Nabízím zboží, vystavuji, ale neinkasuji peníze. Do jaké skupiny patřím? V roce 2017 máme dostávat 11 500 Kč hrubého měsíčně za 40 hodin týdně. Děkuji za odpověď.

  • Iveto, bohužel v kapitole Obchodní provoz a pohostinství je zcela bez inkasa jenom 1. skupina prací, která od 1.1.2017 znamená zaručenou mzdu pouze 11 000 Kč hrubého za běžnou pracovní dobu (bez příplatků například za ztížené pracovní prostředí).

   Ve 2. skupině prací je třeba: „Obsluha v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s případným inkasem.“
   Ve 3. skupině prací je třeba: „Kontrola zakoupeného zboží, inkaso peněz v hotovosti nebo na úvěrové karty např. v supermarketech.“

   Takže za pokladnou už byste měla od Nového roku 2017 zaručenou mzdu 13 400 Kč/měsíc.

  • Renato, zřejmě jste ve 2. skupině prací, kam patří také: „Pomocné práce při ošetřování zvířat.“ Ve 3. skupině jsou totiž podstatně odpovědnější práce, jako například: „Samostatné ošetřování zvířat včetně krmení, odborná pomoc při veterinárních zákrocích.“

 7. Dobrý den, jsem účetní. Hledám specifikaci pracovních skupin pro pozici Stavbyvedoucí, ale marně. Poradíte? Náplň práce: dohlížení na stavbách, kalkulace rozpočtů, zajišťování obchodních smluv včetně zastupování firmy, vystavování faktur, administrativa kolem staveb (objednávky materiálu), úhrady faktur, převoz materiálu apod. Jednotlivé činnosti nacházím v různých skupinách. Kam správně spadá uvedený stavbyvedoucí? Děkuji. 🙂

  • Martino, rozhoduje nejobtížnější vykonávaná činnost, zařazená v nejvyšší skupině prací – ať už jde o stavebnictví, anebo tady spíše o administrativu a ekonomiku. Podle Vašeho popisu odhaduji 6. skupinu prací, kde najdeme například: „Zajišťování systému financování.“ (Tedy třeba jednání jménem firmy, uzavírání obchodních smluv, fakturace, vlastně i realizace zakázek.)

 8. Dobrý den.
  Prosím o radu, v jaké skupině prací je obchodní zástupce. Dělám v malé firmě, která se specializuje na výrobu a montáž plastových oken. Mou náplní je kontakt se zákazníky, zpracování nabídek, uzavírání smluv, vystavování faktur, práce s pokladnou, ježdění za zakázkami, tvorba výsledkových tabulek, vyřizování korespondence a běžná kancelářská činnost.
  Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

  • Dobrý den, Gábino, odpověď najdeme v kapitole, věnované administrativě, ekonomice, provozu a správě. Pokud pracujete s pokladnou, měla byste dostávat aspoň zaručenou mzdu podle 3. skupiny prací, kde mimo jiného je: „Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.“

   Obchodní zástupce může patřit i výše, ale pouze pokud zastává náročnější úkoly – například účtuje pohledávky a závazky, daně a dotace, hlídá finanční operace na bankovních účtech, inventarizuje majetek apod.

 9. Dobrý den, prosím o zařazení do skupin povolání: Jako skladník přijímám a vydávám zboží, spravuji a uklízím sklad, jako řidič rozvážím zboží předem domluveným zákazníkům (denně najedu zhruba 150 kilometrů). Denně odpracuji 10 hodin, mám pouze ranní směny, víkendy volné. Prosím o odpověď, děkuji moc.

  • Dobrý den, Tomáši, každopádně patříte minimálně do 2. skupiny prací – jako skladník i jako řidič. Ve „dvojce“ totiž najdeme například: „Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.“ (V kapitole Administrativa, ekonomika, provoz.) Nebo: „Řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t.“ (V kapitole Doprava.)

   Abyste patřil do 3. skupiny prací, musel byste zacházet taky s penězi: „Nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa.“ (Obchodní provoz a pohostinství.) Nebo jezdit s větším automobilem: „Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení včetně řidiče nebo vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t.“ (Doprava.)

   Do 5. skupiny prací potom patří například: „Zajišťování správy rozsáhlého majetku.“ (Administrativa, ekonomika, provoz.) – Čemuž by podle mého názoru odpovídala samostatná, nebo manažerská správa velkého, respektive velmi cennými věcmi naplněného skladu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno