Úředníci měli od začátku covidové krize zmrazené příjmy, ale nyní se konečně dočkali valorizace. Platy státních zaměstnanců stouply od 1. září 2022. Základní hrubé měsíční tarify povyrostly o 10 %, jak ukazuje následující tabulka. Individuální platovou třídu vyhledáme v Katalogu správních činností.

Úředníci ve služebním poměru

Nejdříve vyjasněme základní pojmy. Zaměstnanci obchodních společností (s. r. o., a. s., k. s.), církevních a neziskových organizací pobírají mzdu. Zatímco ve veřejném sektoru jsou vypláceny platy. Speciální platové tabulky mají předepsané zdravotníci, pedagogové, sociální pracovníci nebo úředníci, kteří jsou v běžném pracovním poměru. Tady se zaměříme na jinou profesní skupinu.

Státní zaměstnanci jsou v takzvaném služebním poměru, podle zákona č. 234/2014 Sb. (o státní službě). Při nástupu složili oficiální slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“

Platy státních zaměstnanců

Hovoříme o profesionálech, kteří připravují právní předpisy, smlouvy, dotace, statistiky, chrání utajované informace, zadávají veřejné zakázky nebo zpracovávají audity. Podle vládního nařízení č. 304/2014 Sb. mají zvláštní platovou tabulku, kde najdeme jejich základní hrubé měsíční platy. Například samostatná hygienička, která 10 let kontroluje kvalitu pitné vody, má jistých 30 100 Kč/měsíc.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
5. třída16 13016 72017 27017 88018 48019 12019 77020 46021 18021 93022 71023 510
6. třída17 35017 97018 58019 23019 89020 56021 29022 03022 80023 60024 44025 290
7. třída18 68019 32020 00020 70021 42022 17022 93023 72024 57025 40026 34027 260
8. třída20 13020 85021 58022 33023 12023 95024 78025 65026 55027 50028 51029 520
9. třída21 71022 44023 25024 06024 91025 78026 72027 66028 63029 66030 72031 820
10. třída23 39024 22025 08025 98026 89027 82028 82029 84030 91032 00033 17034 370
11. třída25 28026 16027 13028 07029 06030 10031 18032 28033 42034 62035 88037 170
12. třída27 65028 62029 67030 71031 82032 95034 14035 35036 60037 92039 29040 740
13. třída30 78031 84033 02034 20035 42036 70038 04039 40040 79042 27043 81045 420
14. třída34 84036 06037 43038 76040 14041 60043 12044 69046 26047 96049 70051 530
15. třída39 82041 22042 77044 32045 92047 58049 34051 13052 97054 92056 92059 020
16. třída45 92047 55049 36051 14052 99054 94056 96059 04061 18063 41065 74068 200

Platová třída záleží na nejnáročnějších úkolech, které po vás požaduje zaměstnavatel. Podrobnosti najdeme v Katalogu správních činností, respektive ve vládním nařízení č. 302/2014 Sb. Do platového stupně započítáváme roky strávené ve služebním poměru, další praxi v oboru, maximálně 6 let mateřské a rodičovské dovolené, a nanejvýše 2/3 jiných pracovních zkušeností. Za vynikající výsledky přičítáme 5 let.

„Klíčový“ právník, IT specialista, finančník, auditor, investor, zadavatel veřejných zakázek, manažer, zdravotník a hygienik dostává až dvojnásobek nejvyššího tarifu ve svojí platové třídě: až 136 400 Kč/měsíc. Někteří státní zaměstnanci dostávají také osobní ohodnocení a zákonné příplatky.

Katalog správních činností

1. ČÁST – Zařazení společných správních činností do platových tříd

5. platová třída

 1. Provádění jednotlivých jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, zajišťování skartačního řízení správní dokumentace, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, předávání rozhodnutí k doručení, vyvěšování veřejné vyhlášky, vyměřování správních nebo jiných poplatků, zajišťování písemného vyhotovení rozhodnutí nebo zpracovávání oznámení o zahájení řízení, provádění místních šetření podle daných pokynů.
 2. Příprava a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve správním řízení v jednoduchých věcech malého rozsahu a jednoduchého způsobu zjišťování, kontrola jejich věcné správnosti a doplňování určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, například v řízení o odvolání nebo při postoupení pro nepříslušnost.
 3. Vedení správních registrů a evidencí podle obecně závazných předpisů, například vedení evidence zvláštních skupin občanů, úředních dokladů ke spisové dokumentaci.
 4. Vedení centrální evidence stížností, petic a žádostí o informace včetně zajišťování a organizace jejich vyřizování.

6. platová třída

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení s jednoznačným postupem a s malým počtem účastníků.
 2. Samostatné vyřizování dílčích částí správního řízení podle běžných postupů, například opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně jejich ověřování a došetřování, příprava usnesení o postoupení podání, o dožádání nebo o odmítnutí provedení úkonu nebo o účasti ve správním řízení, kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a oprav.
 3. Vyměřování správních poplatků ve sporných a složitých případech.
 4. Plnění zákonných oznamovacích povinností vůči státním subjektům.
 5. Zajišťování doručování písemností správního orgánu.
 6. Provádění dílčích kontrolních činností podle daných postupů v rámci kontroly vykonávané kontrolním orgánem při výkonu jeho působnosti (dále jen „kontrola, inspekce nebo dozor“).

7. platová třída

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení. Posuzování podkladů pro správní řízení. Provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů.
 2. Příprava řešení věcí ve správním řízení s více účastníky zasahující do mnoha různorodých a věcných oblastí a vyžadující rozsáhlou podkladovou dokumentaci, dožádání, znalecké posudky a složitý výkon rozhodnutí.
 3. Samostatné vyřizování náročných částí správního řízení, například poskytování předběžné informace správním orgánem nebo sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení.
 4. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy.
 5. Zajišťování průběhu a účelu správního řízení užitím zajišťovacích prostředků. Opatřování vysvětlení.
 6. Zrušování vyjádření, osvědčení nebo sdělení, která jsou v rozporu s právními předpisy.
 7. Zajišťování odborných služebních agend ve vymezeném dílčím úseku, pokud není pro jednotlivé obory služby stanoveno jinak.
 8. Příprava podkladů pro kontrolní činnost a provádění dílčích kontrolních úkonů v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru, například ověřování správnosti vykazovaných skutečností a navrhování dílčích závěrů.
 9. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru.
 10. Poskytování poučení o právech a povinnostech správním orgánem.

8. platová třída

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení s velkým počtem účastníků, s rozsáhlou podkladovou dokumentací, zasahujících do více právních a věcných oblastí náročných na dobu řízení a dodržování lhůt a se značnými nároky na posuzování podkladů ve správním řízení, na provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci, popřípadě na přerušování a zastavování řízení. Vedení společných správních řízení s rozhodnutími s podmiňujícími výroky.
 2. Zajišťování ucelených odborných služebních agend, pokud není pro jednotlivé obory služby stanoveno jinak.
 3. Provádění poradenských a konzultačních činností v dílčích úsecích odborných služebních agend včetně vydávání stanovisek, pokud není pro jednotlivé obory služby stanoveno jinak.
 4. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy plynoucí z exekučních titulů dožádaných ze států Evropské unie v rámci mezinárodní pomoci.
 5. Zajišťování agendy nedoplatků, penále a pokut.
 6. Zajišťování procesní stránky vyřizování stížností a petic, například kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti jejich vyřizování v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru.
 7. Provádění kontroly, inspekce nebo dozoru podle stanovených postupů ve vymezené dílčí působnosti.

9. platová třída

 1. Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných služebních agend (dále jen „obor služby“).
 2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo norem úzce vymezené věcné působnosti podle přesně daných postupů.
 3. Provádění přezkumného řízení správním orgánem, který rozhodnutí vydal.
 4. Zajišťování exekucí na nepeněžitá plnění.
 5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné služební agendě včetně vydávání stanovisek.
 6. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.
 7. Komplexní zajišťování agendy vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů v působnosti celého správního úřadu.
 8. Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního správního úřadu.
 9. Prošetřování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
 10. Samostatné provádění kontroly, inspekce nebo dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů ve vymezené působnosti úřadu.
 11. Prošetřování opakovaných a závažných podnětů, petic, oznámení a stížností v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru včetně jejich vyřizování.
 12. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů nebo norem úzce vymezené věcné a právní působnosti podle přesně daných postupů.

10. platová třída

 1. Vykonávání dílčích legislativních prací, právních činností a příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce.
 2. Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem.
 3. Vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy. Příprava návrhu opatření obecné povahy a jeho projednávání s dotčenými orgány.
 4. Zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva. Provádění výkonu rozhodnutí prodejem věci.
 5. Vykonávání dílčích legislativně technických činností v oboru služby nebo dílčích právních činností ve správním úřadě.
 6. Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru státní služby nebo v oblasti aplikace mezinárodních smluv a práva Evropské unie.
 7. Osvědčování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.
 8. Zajišťování agendy obnovy správního řízení, nového rozhodování a přezkumného řízení.
 9. Řešení sporů ve sporném řízení nebo vedení správního řízení o určení právního vztahu v mezích věcné a místní příslušnosti správního orgánu.
 10. Navrhování veřejnoprávních smluv včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení.
 11. Vyřizování závažných stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a navrhování opatření k nápravě.
 12. Provádění kontroly, inspekce nebo dozoru v celém rozsahu správního úřadu s územní působností.
 13. Analýza výsledků kontroly, inspekce nebo dozoru včetně návrhů opatření.
 14. Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě.

11. platová třída

 1. Legislativní činnost a zpracovávání návrhů právních předpisů územních správních úřadů nebo zpracovávání závazných opatření správních úřadů s celostátní působností.
 2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech územní státní správy včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
 3. Řešení sporů mezi správními orgány, popřípadě mezi dotčenými orgány o věcnou příslušnost při rozhodování nebo otázek, jež jsou předmětem rozhodování.
 4. Přezkoumávání jednoduchých rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování. Přezkoumávání rozhodnutí žalovaného správního orgánu po podání žaloby ve správním soudnictví. Přezkoumávání souladu opatření obecné povahy s právními předpisy.
 5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem nebo řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy.
 6. Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení.
 7. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
 8. Metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům, územním samosprávným celkům v agendách ústředních správních úřadů a správních úřadů s celostátní působností.
 9. Koordinace, metodické usměrňování a posuzování řízení o přezkumném řízení a obnově řízení z celostátních hledisek.
 10. Koordinace a zajišťování přípravy vzdělávání a posuzování odborné nebo specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem.
 11. Celostátní metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru služby.
 12. Tvorba koncepce oboru služby v působnosti územního správního úřadu.
 13. Zajišťování informační metodické pomoci státním fondům.

12. platová třída

 1. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo předpisů Evropské unie ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech.
 2. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru státní služby ústředního správního úřadu včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků.
 3. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru služby ústředního správního úřadu.
 4. Výkon vlastnických práv státu v orgánech organizací.
 5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy, je-li alespoň jednou ze smluvních stran kraj nebo obec s rozšířenou působností.
 6. Přezkoumávání rozhodnutí ústředního správního úřadu a zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování ústředního správního úřadu.
 7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oboru působnosti ústředního správního úřadu.
 8. Tvorba koncepce oboru služby správního úřadu s celostátní působností.
 9. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech. Uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
 10. Celostátní koordinace a metodické usměrňování správy státních fondů.

13. platová třída

 1. Přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování v těchto věcech.
 2. Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie.
 3. Tvorba celostátních resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány, a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy.
 4. Výkon komplexních právních činností v oboru státní služby ústředního správního úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních a obdobných sporech.
 5. Tvorba koncepce oboru služby v působnosti ústředního správního úřadu.
 6. Posuzování práv na náhradu za škody značného rozsahu a na zadostiučinění za rozsáhlou nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci ve věcně a právně složitých případech a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech včetně uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

14. platová třída

 1. Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo předpisů Evropské unie nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
 2. Tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním a syntézou komplikovaných ekonomických a právních vazeb.

15. platová třída

 1. Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace zpracovávání stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.

16. platová třída

 1. Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory s vazbami na jiné obory správy s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.

2. ČÁST – Katalog správních činností podle odborného zaměření

2.1 Finance
2.2 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
2.3 Audit
2.4 Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
2.5 Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
2.6 Loterie a jiné podobné hry
2.7 Finanční trh
2.8 Ekonomická ochrana státu
2.9 Průmyslové vlastnictví
2.10 Zahraniční vztahy
2.11 Školství, výchova a vzdělávání
2.12 Mládež, tělovýchova a sport
2.13 Správa vědy, výzkumu a vývoje
2.14 Umění
2.15 Ochrana kulturního dědictví, památková péče a péče o sbírky muzejní povahy
2.16 Kulturně výchovná činnost, veřejné knihovnické a informační služby
2.17 Správa ve věcech církví a náboženských společností
2.18 Ochrana práv duševního vlastnictví
2.19 Média a audiovize, regulační činnost v oblasti rozhlasového a televizního vysílání apod.
2.20 Sociální věci
2.21 Zaměstnanost
2.22 Pracovní vztahy
2.23 Zdravotní služby (včetně veřejného zdravotního pojištění)
2.24 Ochrana a podpora veřejného zdraví
2.25 Léčivé zdroje, léčiva, zdravotnické prostředky, návykové látky a prekursory drog
2.26 Správa justice
2.27 Lidská práva
2.28 Bezpečnost státu a veřejný pořádek
2.29 Krizové řízení, požární ochrana, civilní nouzové plánování, ochrana obyvatelstva a IZS
2.30 Všeobecná správa vnitřních věcí státu
2.31 Systém veřejné správy a kontrolní řád
2.32 Správa archivnictví a spisové služby
2.33 Správa průmyslu a obchodu
2.34 Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
2.35 Regionální politika a podpora regionálního rozvoje
2.36 Bydlení
2.37 Územní plánování a stavební řád
2.38 Cestovní ruch
2.39 Společná evropská podpora a pomoc, evropské strukturální a investiční fondy
2.40 Veřejné dražby a realitní trh
2.41 Zemědělství (včetně zemědělských komodit)
2.42 Lesní hospodářství
2.43 Vodní hospodářství
2.44 Potravinářská výroba a bezpečnost potravin
2.45 Veterinární péče
2.46 Rostlinolékařská péče
2.47 Pozemková správa a krajinotvorba
2.48 Obranná politika státu
2.49 Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv
2.50 Dopravní soustava státu
2.51 Dráhy a drážní doprava
2.52 Silniční a městská doprava
2.53 Civilní letectví
2.54 Plavba a vodní cesty
2.55 Pozemní komunikace
2.56 Elektronické komunikace
2.57 Informační systémy veřejné správy
2.58 Poštovní služby
2.59 Ochrana přírody a krajiny
2.60 Technická ochrana životního prostředí
2.61 Státní statistická služba
2.62 Zeměměřičství a katastr nemovitostí
2.63 Ochrana a využívání nerostného bohatství, výbušniny
2.64 Hospodářská soutěž, veřejná podpora, veřejné zakázky
2.65 Jaderná bezpečnost a radiační ochrana
2.66 Ochrana utajovaných informací
2.67 Odborné zabezpečení činnosti vlády
2.68 Organizační věci služby a správa služebních vztahů
2.69 Ochrana osobních údajů

Dřívější platy státních zaměstnanců

Autor úvodní fotografie: Mikhail Nilov

33 KOMENTÁŘE

 1. Na začátku roku 2018 jsem aktualizoval stránky, věnované jednotlivým pozicím, podle novelizovaného nařízení vlády č. 302/2014 Sb. Nic jsem neměnil (a tedy ponechal i dřívější datum) pouze v případech, kdy platové třídy zůstávají stejné.

 2. Dobrý den,prosím jsem již 13 rokem. Správcem budovy,řidič a údržbář.
  Do jaké platové třídy patřím,děkuji.

 3. Dobrý den reaguji na příspěvek, cituji: „Zaměstnanci ve veřejném sektoru (státních nemocnicích, krajských příspěvkových organizacích, na úřadech apod.) by si raději měli zkontrolovat svoji platovou třídu. Od Nového roku 2018 je totiž přepsaný „katalog prací“ a například mnoho sociálních pracovníků nebo zdravotníků by už nyní mělo dostat vyšší výplatu (v únoru, takže za leden)“ a mám dotaz, počítá přepsaný katalog s pracovníky magistrátů, kteří pracují jako referenti odborů sociálních věcí na agendě výkon sociálně právní ochrany dětí? Proč referenti odboru sociálních věcí a ne sociální pracovníci? Děkuji za diskuzi a odpověď.

 4. Dobrý den, jak by měl být podle Vás zařazen pracovník, který ma VŠ vzdělání )Ing), 23 let praxe a vykonává mimo jiné následující činnosti ( zaměstnavatelem je obec):
  Odpovědný zástupce pro tepelné a vodní hospodářství a výkon veškerých činnosti v rámci těchto oborů ( smlouvy, vyúčtování, řízení pracovníků atd.)
  -je jednatelem malého s.r.o. a opět vykonává veškeré činnosti osobně ( není mu za to stanovena žádná odměna).
  – samostatně zpracovává žalobní návrhy na exekuční příkazy a exekuce vůbec, vystěhování
  – organizuje výběrová řízení
  -koordinuje činnosti v rámci stavebních akcí
  – koordinuje stavební řízení ( povolení, kolaudace)
  – stará se o IT, certifikáty atd

  velmi děkuji za brzkou odpověď

 5. Dobrý den,
  pracuji ve státní správě a mám na starosti přípravu, plánování a realizaci celého investičního rozpočtu organizace (včetně zadávání veřejných zakázek) , mé zařazení je v 11. platové třídě. Myslím si, že bych měla být zařazena ve vyšší třídě. Prosím Vás o Váš názor. Děkuji

  • Davide, zde je odpověď přímo z Ministerstva práce a sociálních věcí:
   „V současné době teprve probíhá projednávání návrhů jednotlivých resortů na změny příslušných katalogů. Nejbližším možným termínem pro nabytí účinnosti případných novel je 1. leden 2018.“

 6. Dobrý den, v katalogu správních činností jsem objevila mezi 10. až 13. platovou třídou (PT) zajímavost v jednom pracovním úkonu, který spojuje téměř všechny.

  10 PT – Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem. Zajišťování agendy obnovy správního řízení, nového rozhodování a přezkumného řízení.
  11 PT – Přezkoumávání jednoduchých rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování.
  12 PT – Přezkoumávání rozhodnutí ústředního správního úřadu a zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování ústředního správního úřadu.
  13 PT – Přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování v těchto věcech.

  Jak je zde patrné, v jedné záležitosti si můžeme vybrat, kam zařadit daného státního zaměstnance. 🙁

  • Petro, souhlasím, že naši ministři a zákonodárci občas používají jazyk, který zní normálnímu člověku jednotvárně. Ale zrovna tady ve Vámi uvedených příkladech čtu rozdíly: Sice jde pokaždé o přezkoumávání nějakých rozhodnutí, ovšem buďto na jiné úrovni, anebo v jiném stupni obtížnosti (10 PT – jde o nadřízený, nikoli nutně ústřední správní úřad; 11 PT až 13 PT – jde o ústřední správní úřad a rozhodnutí, která jsou „jednoduchá“, bez přívlastku, nebo „komplikovaná“).

   Podobné nuance jsem řešil se zaměstnavatelem, který patří pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde mi vysvětlili rozdíly na konkrétních příkladech. Vládní resorty někdy mají pro rámcové stupnice podrobnější metodické pokyny. Ale asi nelze zcela detailně popsat každou činnost ve státní správě, přestože jsou všelijaké katalogy a související právní předpisy poměrně obsáhlé :-(.

   • Tyto činnosti jsou v praxi uváděny jako 9. platová třída. Je to správně? Mimochodem, jde o pracovní nabídku v Praze. Co na to říkáte, pane Woffe? Není to šílené?

    Požadavky: dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání
    Platová třída (podle Přílohy č. 1 k zákonu): 9. platová třída
    Hlavní náplň činnosti na služebním místě: – vede a projednává správní řízení na úseku nepojistných sociálních dávek, zejména řízení o odvolání a řízení o stížnostech a v těchto řízeních činí veškeré procesní úkony a rozhoduje o všech procesních otázkách; – rozhoduje o prominutí podmínky trvalého pobytu; – odpovídá za správné posouzení jednotlivých případů; – zpracovává podklady a stanoviska k rozkladům a pro soudy; – vykonává činnost vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhoduje při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci, pravidelně provádí konzultační a poradenskou činnost ve směru k občanům, jakož i podává přímé odpovědi a informace účastníkům řízení a ostatním osobám; – provádí sociální šetření v přirozeném sociálním prostředí fyzických osob; – zajišťuje a provádí kontrolní činnost na úseku nepojistných sociálních dávek; – vykonává technicko – administrativní práce spojené s chodem oddělení, mimo jiné zabezpečuje činnosti spojené s poštou, podatelnou a výpravnou, spisovou službou, kontroluje po formální stránce materiály a podklady oddělení určené pro vypravení; – zajišťuje správu a evidenci řízené dokumentace oddělení; vyřizuje a ukládá jednotlivé písemnosti podle spisového a skartačního řádu; vede rejstříky správního řízení; odpovídá za příruční spisovnu, kterou vede ke své agendě; zajišťuje archivaci spisů oddělení.

 7. Dobrý den. Může zaměstnavatel odepřít zaměstnanci zařazení do 10. platové třídy s odůvodněním, že činnost spadající do 10. platové třídy vykonává jen občas? Předem děkuji.

  • Paní Čehovská, v zákoníku práce, § 123, odstavci 2 stojí: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.“ Rozhoduje tedy nejobtížnější smluvně sjednaná a prakticky vyžadovaná činnost, bez ohledu na (ne)pravidelnost nebo občasnost. Takže s důvodem Vašeho zaměstnavatele nesouhlasím.

 8. Dobrý den,

  chtěl jsem se zeptat podle čeho posuzuje služební orgán délku praxe. Můj dotaz směřuje k tomu, že jsem byl více tak 10 let zaměstnán na úřadě městské části v režimu zákona 312 o úřednících samosprávných celků (praxe v sociální oblasti a vnitřní správě. Nyní pokud bych přecházel do služebního poměru (katalog prací – Tvorba a realizace společných evropských politik podpory a pomoci, evropské strukturální a investiční fondy – MPSV), tak bych byl zařazen do 6 platového stupně automaticky anebo by se také mohlo stát, že služební orgán by vyhodnotil moji praxi „v krajním případě“ jako nulovou a mohl bych klidně být zařazen do prvního platového stupně? Kde je to měřítko hodnocení služebím orgánem – zaměstnavatelem?
  Děkuji

 9. Dobrý den, prosím o sdělení zařazení pověřené úřední osoby k projednávání přestupků a to vzhledem k § 111 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich?

  • Paní Cupáková, zákon č. 250/2016 Sb. teprve vejde v účinnost od 1.7. 2017, že? V obecném popisu platových tříd obsahuje Katalog správních činností přestupky zde:

   „Příprava řešení přestupků a jiných správních deliktů.“ (8. platová třída)
   „Řešení přestupků a jiných správních deliktů.“ (9. platová třída)

   A potom v podrobnějším členění. Díl 30.: Všeobecná správa vnitřních věcí státu – tam jsou přestupky zmíněny v 10., 11. a 13 třídě. A díl 50.: Dopravní soustava státu – tam jsou přestupky v 9. třídě.

 10. Dobrý den,
  mám dotaz , ve městě byla zřízena funkce ředitele p.o. ve 12 platové třídě, avšak tento člověk nemá žádný titul – jak je to tedy s těmi požadavky?

 11. DD, mám dotaz k započitatelné praxi :
  1) Vykonávám činnost znalce z oboru (soudního). Jak se tato doba započítává do započitatelné praxe pro přiznání platového stupně?
  2) Vykonával jsem v souběhu dvě pracovní činnosti, každá samostatně je způsobilá jako započitatelná doba pro přiznání platového stupně. Zaměstnavatel mi ale tvrdí, že v případě souběhu může započítat jen jednu činnost – respektive roky. Domnívám se, že v případě praxe lze započítat obě doby.

  • Pane Kalousku, díky za otázku, i za podporu na sociální síti. Budu citovat nařízení vlády č. 564/2006 Sb., § 4, 2. a 3. odstavec:

   „(2) V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.
   (3) V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.“

   Citovaným pasáží rozumím následovně:
   1/ Pokud ve státní službě potřebujete stejné nebo podobné znalosti jako dříve, měli bychom započíst celou předchozí praxi; jinak záleží na zaměstnavateli, zda uzná 2/3, méně, anebo třeba nic z odlišné praxe.
   2/ Pokud jde o souběh více pracovních činností, bohužel souhlasím s Vaším zaměstnavatelem; protože ani když zaměstnanec dělá přesčasy, praxe není násobena žádným koeficientem (například 1,1 standardní pracovní doby/rok = 1,1 roku praxe) – prostě rok je rok a nelze jej urychlit.

 12. Dobrý den pane Woffe, jste si jistý, že Vámi uváděné částky, zejména ve vyšší platových třídách odpovídají částkám uvedeným v přílohách nařízení vlády, a že v předmětném případě se opravdu vychází z Přílohy č. 2 a nikoliv z Přílohy č. 4 předmětného nařízení? Děkuji za vaši odpověď.

 13. Dobrý den, platová tabulka platná od 1.1.2016 pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení opravdu končí 13. třídou?

  • Paní Víšková, platová tabulka pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení platná 1.1. 2016 končí 14. platovou třídou – vizte kompletní tabulky ZDE. V Knihovně připravované legislativy (ZDE, textový soubor „Materiál“) jsem ještě včera viděl, že od 1.11. 2016 mají uvedenu nejvýše 13. platovou třídu, což mě taky zarazilo. Ovšem mezitím byl zřejmě dokument doplněn, takže nyní – tam i tady – můžete vidět zase všech 16 tříd pro většinu státních zaměstnanců a 14 tříd pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení.

  • Paní Jančíková, mateřskou a rodičovskou dovolenou podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. započítáváme, maximálně ovšem 6 let a pouze pod podmínkou, že „se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním nebo v prezenčním studiu“. Tzn., nelze pobírat rodičovský příspěvek, přitom studovat prezenčně třeba vysokou školu a potom mít tuhle dobu v započitatelné praxi. Nelze ani započítat 7. rok mateřské nebo rodičovské, pokud měla žena více dětí. Podrobnosti najdete v tematickém článku pod TÍMTO odkazem.

 14. Dobrý den,

  jakými tabulkami se mám řídit pokud se chci dozvědět o 11. platové třídě ministerského rady?

  Děkuji za odpověď

 15. Dobrý den, kdy přibližně dojde k nárůstu platů v roce 2016? Jaký máte na to názor? Děkuji a přeji příjemný den.

 16. Dobrý den,
  pracuji jako státní zaměstnanec (na krajském úřadě), který měl dokončené středoškolské vzdělání s maturitou. Podle druhu vykonávané práce a délky praxe jsem v této chvíli zařazen do 8. platové třídy a 7. stupně odměňování, což odpovídá. V průběhu let jsem si ale dokončil plné vysokoškolské vzdělání s titulem Mgr. Podle těchto internetových stránek je v seznamu platových tříd uvedeno, že pokud má zaměstnanec titul Mgr., znamená to minimálně 11. platovou třídu. Z mého pohledu bych minimálně do této třídy měl být nově zařazen. Po předložení VŠ diplomu jsem však i nadále zůstal zařazen ve stejné platové třídě.
  Prosím o zodpovězení otázky, jestli můj zaměstnavatel takto postupuje nezákonně a zda mi dodělání VŠ titulu zaručuje automaticky vyšší platovou třídu, byť jen v minimální 11. platové třídě pro VŠ.
  Velice děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Honzo, myslím, že došlo k nedorozumění. Pro 11. platovou třídu je skutečně vysokoškolské magisterské vzdělání vhodné, ale „jenom“ v tom smyslu, že potom nedochází ke krácení „započitatelných let praxe“. Dám 3 příklady:

   A/ Státní zaměstnanec patří podle Katalogu správních činností do 11. platové třídy, ale je „pouze“ bakalář, tudíž dojde k odpočtu 2 odsloužených let a možná klesne na platovém stupni.
   B/ Státní zaměstnanec patří podle Katalogu správních činností do 11. platové třídy, nově dokončil magisterské vzdělání, a díky tomu má nyní započítaná všechna léta praxe.
   C/ Státní zaměstnanec vykonává „pouze“ činnosti odpovídající 8. platové třídě (což je, chápu-li dobře, Váš případ) – a potom patří do 8. platové třídy, i kdyby obdržel třeba profesuru.

   Zkrátka platová třída záleží na nejnáročnější vykonávané práci, vyšší vzdělání je „odměněno“ pouze tak, že nedochází ke „penalizaci“ za nedostatečné vzdělání.

   • Dobrý den,
    rád bych se zeptal na platovou třídu na ossz. Hlásím se jako referent na úřad sociální správy. V roce 2016 bych měl nastoupit a nemám žádnou praxi odpovídající v oboru, jelikož jsem teprve studoval a nyní studuji dálkově. Hlásil jsem se do 8. platové třídy a vyčetl jsem, že tedy bych měl mít 13 980 Kč v první roce. Toto číslo můžu považovat za hrubou mzdu nebo za superhrubou? Děkuji za odpověď a případné upřesnění.

    • Pane Formánku, v tabulkách jsou uváděny hrubé platy. Platové třídy státních zaměstnanců (kteří jsou ve služebním poměru a složili „služební slib“) v sociální oblasti jsou popsané ZDE. Do 8. třídy tam patří například: „Zajišťování agendy státní sociální podpory.“ Většina ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru má jiný katalog, kde je taky referent sociálních věcí. I tam najdete v 8. třídě například: „Zajišťování agendy státní sociální podpory.“

 17. Dobrý den, bylo by možné zaslat e-mailem Katalog správních činností podle odborného zaměření, a to 2.2 Daně, poplatky a jiná odborná peněžitá plnění? Moc děkuji.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno